"); echo ("

".$data->menu_name."

"); //echo (""); echo (""); echo $data->content; pager(); ?>